สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกอช. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขกฏกระทรวง
มกอช. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขกฏกระทรวงกำหนดลักษณะ การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร พ.ศ.2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส
ทุนพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ทุนพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทุนการศึกษา 2565 "โครงการลูกหลานเกษตรกรไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล" ผู้สมัตรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาิชา วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ และนวัตกรรมเกษตร (วศ.บ) ต่อเนื่อง 2 ปี สมารถสมัคผ่าน www.admissions.mju.ac.th ระหว่างว
ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาชาวสวนลำไยภาคเหนือ
วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวต้อนรับนายนเรศ ธำรงทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น
สคทช. ประชุมกลุ่มย่อยส่วนภูมิภาค (รอบที่ 1)
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายชัยชนะ คิอินธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้แทนหน่วยงาน/องค์กร
Focus Group โลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วม “การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนื
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign