สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   

ข่าวประชาสัมพันธ์

คูมือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP, Organic ฉบับทบทวนปี 2563
คูมือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP, Organic ฉบับทบทวนปี 2563
ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพตำบลบ้านหลวง
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดการประชุมหารือขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมไปสู่โครงการหรือกิจกรรมนำ
ศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุพริกซอส
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายณัฐวัชฑ์ ผ่องเกษม หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง และกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปรากา
ขับเคลื่อนพัฒนาพืชผลทางการเกษตร ต.บ้านหลวง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมไปสู่โครงการขับเคลื่อน และพัฒนาพืชผลทางการเกษตรในเชิงธุรกิจ ตำบล
สำรวจอุปสงค์อุปทานผ่านแพลตฟอร์ www.konnthai.com
สภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้แก่ชาวนาในการเพิ่มช่องทางการตลาดรูปแบบการตลาดออนไลน์และเป็นการส่งเสริมวิธีการบริหารจัดการการตลาด ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมโยงในระบบการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยคว
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign