สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0 5207 2711-2  

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลังการเก็บเกี่ยวโกโก้”
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลังการเก็บเกี่ยวโก้โก้” ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ -ร่าง-แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2567-2570 -ร่าง- แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567-2570
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและเกษตรกรเพื่อนำปัญหาและความต้องการ นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องเกษตรมากที่สุด
“ สภาเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ รับเรื่องชาวบ้าน อ.ดอยสะเก็ด ช่วยเหลือจัดการปัญหาน้ำประปา ”
นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ รับเรื่องปัญหาน้ำประปา อ.ดอยสะเก็ด และจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย รับทราบปัญหานี้อย่างเร่งด่วน
นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจกายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุ
นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจกายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นายจักรฤทธิ์ ไชยทา หัวหน้า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign