สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ประชุมสภาฯครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
   วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย  คำมาสาร  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง และในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาดังนี้
     1. พิจารณาอนุมัติให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมดำเนินงานกิจกรรมการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย(Focus group) ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานผักสด ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม กับสถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
     2. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)บันทึกตกลงความร่วมมือการการบริการทางวิชาการ ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่กับสถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
     3. ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ลงนาม บันทึกตกลงความร่วมมือการบริการทางวิชาการ ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่กับสถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
     จากนั้น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่แต่ละอำเภอได้นำเสนอปัญหาความต้องการในพื้นที่ของตน
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign