สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ประชุมคณะทำงานเข้มข้นเพื่อประโยชน์เกษตรกร
     วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย  คำมาสาร  ประธานคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยและกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ได้เปิดประชุมคณะทำงานฯครั้งที่ 1/2565
     เนื่องด้วยประธานกลุ่มผู้เลียงแพะล้านนาอำเภอพร้าว ร่วมกับประธานกลุ่มผู้เลี้ยงแพะล้านนาอำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่แจ่ม ได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเรื่องประสบปัญหาในการเลี้ยงแพะตามโครงการแพะ-แกะล้านนา โดยได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผ่านกรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ ผลปรากฏว่าเกษตรกรประสบปัญหาวิกฤตพ่อแม่พันธ์แพะและลูกแพะที่เกิดมาล่มตายเป็นจำนวนมาก ทำให้คาดการว่าหนทางที่จะชำระหนี้ในงวดแรกเดือนมิถุนายน 2565 จะไม่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งทางกลุ่มผู้เลี้ยงแพะล้านนาพร้อมที่จะนำรายละเอียดข้อเท็จจริงชี้แจงต่อสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การพิจารณาช่วยเหลือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ

     การประชุมดังกล่าวได้มาตราการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการประชุมยุทศาสตร์การวิจัยและกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับประธานกลุ่มแพะ-แก้ล้านนา ดังนี้
     1) ขอขยายเวลาในการส่งชำระหนี้เนื่องจากได้รับการส่งมอบแพะล่าช้า 
     2) ขอชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำตามกำลังการชำระของแต่ละกลุ่ม เนื่องจากประสบปัญหาด้านการตลาดและราคาตกต่ำประกอบกับลูกแพะที่เกิดใหม่ตายเป็นจำนวนมาก
     3) ขอฟื้นฟูโครงการแพะ-แกะล้านนา ด้วยการช่วยเหลือจากภารัฐ เนื่องจากผลกระทบจากโครงวิด
     ทั้งนี้ มาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่จะนำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการแพะ-แกะล้านนา ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางในลำดับต่อไป
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign