สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
สคทช. ประชุมกลุ่มย่อยส่วนภูมิภาค (รอบที่ 1)
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมหมาย           คำมาสาร  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ได้มอบหมายให้นายชัยชนะ  คิอินธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ใน "พื้นที่ภาคเหนือ" เพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ที่ควรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ รวมถึงผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการฯ ผ่านระบบ Application ZOOM โดยมีเป้ามายการประชุมดังนี้
      1. นำเสนอรายละเอียดที่สำคัญของนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566-2580) รวมถึงประเด็นนโยบาย 4 ด้าน และแนวทางการพัฒนาหลัก ของประเด็นนโยบาย
    2. เป้าหมายระยะ 5 ปี ของนโยบายแผนฯ ที่เชื่อมโยงมาสู่ “ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ” สำหรับแผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 5 ประเด็น
   3. ยุทธศาสตร์ขอบเขต และผลลัพธ์ ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
   4. แลกเปลี่ยนความเห็น เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ควรบรรจุไว้ สำหรับแต่ละยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติการ
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign