สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาชาวสวนลำไยภาคเหนือ
     วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ห้องประชุม 2    ชั้น 2 อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวต้อนรับนายนเรศ  ธำรงทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นายธนสาร  ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายสมหมาย  คำมาสาร  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน
    นายนเรศ  ธำรงทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ รวมรับฟังความคิดเห็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาลำไยจากประธานสภาเกษตรกร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ตรงตามความต้องการของเกษตรกรชาวสวนลำไย ตลาดภายในและต่างประเทศ และดำเนินตามนโยบายภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign