สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0 5207 2711-2  
ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567 นำปัญหาและความต้องการของเกษตรกรจัดทำเป็นข้อเสนอของแต่ละจังหวัดมาร่วมนำเสนอในที่ประชุม เพื่อให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกัน
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign