สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 0 5207 2711-2  
นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจกายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุ
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign