สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ติดตาม แพะล้านนา อ.แม่แจ่ม
               วันที่ 25  มิถุนายน 2563  นายสมหมาย  คำมาสาร  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่              ได้มอบหมายให้นายพิชิต  ไชยทา หัวหน้าสำนักงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ได้ลงพื้นที่ติดตามบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ในการขับเคลื่อนโครงการแพะ-แกะล้านนา เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะ เป็นอาชีพ       สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน  ณ ห้องประชุมรับรองบ้านพักนายอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายทนงค์  เจริญใจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และเกษตรเพื่อการค้าแม่แจ่ม  กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนิน พร้อมทั้งสรุปปัญหา-อุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการซึ่งเกษตรกรในได้รับการสนับสนุน      พ่อพันธุ์แพะและแม่พันธุ์แพะจากสำนักงาน     ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยแม่พันธ์แพะบางตัวได้เกิดลูกแพะใหม่ ซึ่งลูกแพะเกิดใหม่บางตัวได้เสียชีวิตอันเนื่องจากหลายปัจจัย ที่ต้องเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน ประกอบกับกลุ่มเกษตรกรได้รับทราบข้อมูลโครงการสนับสนุนสินเชื่อ  และมีความสนใจและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย       เพื่อต่อยอดการเลี้ยงแพะ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง  โดยนายศักฎิ์ภฐาวร  โพธิ์ขาว ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธ.ก.ส. แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่      

          จากนั้นหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มของฟาร์มที่ดูของนายทนงค์ เจริญใจ และ นายปรีชาชัย บุญหนุน ซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากเขตอื่นอยู่บ้างในด้านบริบทของพื้นที่ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายจะร่วมด้วยช่วยกัน ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันมุ่งสู่ความสำเร็จอันเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ในเวลาอันใกล้


Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign