สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ประชุมคณะกรรมการด้านข้าว
         30 กรกฎาคม 2563  นายสมหมาย  คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายชัยชนะ  คิอินธิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการด้านข้าว          สภาเกษตรกรแห่งชาติ  เพื่อศึกษาดูงานการในพื้นที่สมาชิกโครงการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรนาแปลงใหญ่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งสมาชิกรวม 87 ราย พื้นที่การผลิตข้าวทั้งหมด 1,043 ไร่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการทำนาไปสู่ข้าวปลอดภัย และข้าวอินทรีย์อย่างเป็นระบบ โดยมี ดร.ตะวัน  ห่างสูงเนิน  ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนการทำเกษตรแบบดั่งเดิม                 สู่มาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยและอินทรีย์ตามลำดับ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคณะกรรมการ   ด้านข้าว
           31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย  คำมาสาร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการด้านข้าว โดยมีนายสมคิด สงเนียม ประธานคณะกรรมการฯ  เปิดประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณา  1. (ร่าง) แผนปฏิบัติการข้าวอินทรีย์ ปี 2563-2565  2. พิจารณาเรื่องการแจ้งความประสงค์ขอเข้าเป็นคณะกรรมการด้านข้าวของผู้ปฏิบัติงานประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี  3. พิจารณาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาตอซัง ฟางข้าว ตามข้อเสนอของสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  4. ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากดิน น้ำ และสภาวะแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี           5.ผลงานคณะกรรมการด้านข้าว ปีงบประมาณ 2563 ในเดือนสิงหาคม 2563  6. แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการด้านข้าว ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสนอต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชติตอนุมติแผนปฏิบัติงาน ตามลำดับ
 
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign