สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2563
30 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ภายในอาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563

       การประชุมครั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาความต้องการ และการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง

       จากนั้นได้มอบรางวัลแก่เกษตรกรที่ได้การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการจัดทำ แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ได้แก่  รางวัลที่ 1 กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ่อแก้ว  รางวัลที่ 2 กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่และเป็ดอารมณ์ดี และรางวัลที่3 กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจร 
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign