สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  เลขที่ 230  หมู่1  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937  โทรสาร 053-112921   
ผลไม้เมืองเหนือ ก็ส่งไปรษณีย์ได้
        29 กรกฎาคม 2563  นายสมหมาย  คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเชื่อมโยงการตลาดพร้อมทั้งทิศทางการผลิตสินค้าเกษตรภาคเหนือ อาทิ ลำไย  มะม่วง  ลิ้นจี่  และพืชผัก  โดยมีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
       การเชื่อมโยงการตลาดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีภาคีเครือข่ายในด้านการขนส่งและตลาด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ เข้าร่วมชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการส่งสินค้าภาคเกษตรสู่มือผู้บริโภค ผ่านการบริการไปรษณีย์ไทย
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign